अध्ययन अवलोकन तथा तालिम कार्यक्रममा सहभागिता सम्वन्धमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लि. नेपालको सूचना !