गरिवी निवारणमा सहकारीको योगदान सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना