सहभागितात्मक तालिम कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको जरूरी सूचना