प्रदेश ५ मा सहकारी सम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी सम्पन्न