श्रमिक सहकारी प्रवद्र्धन सम्बन्धी पूर्व सहकारी शिक्षा तालिम सम्पन्न