सहकारीमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको प्रभावकारीता वृद्धि गोष्ठी सम्पन्न