सहकारी दर्ता, नियमन र प्रवद्र्धनमा स्थानीय तह तालिम सम्पन्न