स्याङ्जा र बाँकेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अभिमूखिकरण